OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

AQUAPUMPE -  s.r.o. eshop.cz

IČ: 29270898

se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 69642 vedené u Krajského soudu v Brně

( sídlo společnosti není prodejna )

tel: - mobil : 602 605 338, 733 319 296, e-mailová adresa: aquapumpe@seznam.cz

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových stránkách obchodní společnosti AQUAPUMPE, s.r.o., www.aquapumpe.cz.

        I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AQUAPUMPE, s.r.o., IČ: 29270898, se sídlem Brno, Příkop 843/3, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: C 69642 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „o.z.“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, jako podnikatelem a jinou fyzickou osobou, jako spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového on-line obchodu (dále jen „e-shop“) umístěného na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.aquapumpe.cz (dále jen „webová stránka“).

 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 o.z., tzn., nevztahují se na případy, kdy kupující je fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

 4. Prodávající a kupující si v kupní smlouvě mohou sjednat ujednání odchylná od ujednání obsažených v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě mají ujednání odchylná od ujednání obsažených v obchodních podmínkách před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 6. Tyto obchodní podmínky, jakož i kupní smlouva, jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je pro jejich výklad rozhodný.

 II.

Objednávka předmětu koupě

 1. Prodávající na webových stránkách prezentuje zboží ze své nabídky. Veškerá prezentace na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 a násl. o.z..

 2. Kupující provede na základě prezentace zboží z nabídky prodávajícího na jeho webových stránkách, objednávku zboží (dále jen „objednávka“) o které má zájem (dále jen „předmět koupě“) a to prostřednictvím objednávkového formuláře přímo na webových stránkách prodávajícího (dále jen“objednávkový formulář“) vložením předmětu koupě do elektronického nákupního košíku.

 3. Objednávka provedená způsobem dle čl. II. odst. 2. těchto obchodních podmínek, učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení kupujícího

 • fakturační adresu kupujícího

 • dodací adresu kupujícího, pakliže se liší od adresy fakturační

 • e-mailovou adresu kupujícího

 • telefonní číslo kupujícího

 • označení předmětu koupě

 • počet kusů předmětu koupě

 • datum vystavení objednávky

 1. Před dokončením a odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit veškeré údaje, které do objednávkového formuláře zadal.

 2. Před dokončením objednávky je kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a dále s následujícími údaji, které mu byly prodávajícím v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sděleny:

 1. totožnost prodávajícího, včetně telefonického kontaktu a e-mailové adresy pro doručování elektronické pošty

 2. označení zboží (předmětu koupě) a popis jeho hlavních vlastností

 3. cena předmětu koupě včetně všech daní a poplatků (dále jen „kupní cena“)

 4. způsob platby

 5. způsob dodání předmětu koupě

 6. náklady na dodání předmětu koupě

 7. údaje o právu kupujícího z vadného plnění, jakož i o právu ze záruky a postup při uplatňování těchto práv

 8. údaje o tom, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si v souvislosti s užitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky)

 9. právo kupujícího od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu do 14 dnů:

 • ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou

 • je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou

 • je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka předmětu koupě, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou

 1. informace o tom, že právo na odstoupení od smlouvy je třeba ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě uplatnit u prodávajícího a to písemně formou prohlášení (dále jen „prohlášení o odstoupení od smlouvy“), zaslaného poštou na adresu sídla prodávajícího, e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího nebo prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího - lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno

 2. informace o postupu při odstoupení od smlouvy – tj. že prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě obdržel, včetně nákladů na dopravu a to za podmínek dle čl. VI. odst. 7 těchto obchodních podmínek - tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

 3. informaci o tom, že náklady spojené s navrácení předmětu koupě nese kupující

 4. informaci, že mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy aquapumpe@seznam.cz s tím, že o vyřízení stížnosti kupujícího bude prodávající kupujícího informovat e-mailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu kupujícího

 5. informaci, že živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce pak vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

 1. Skutečnost, že se kupující před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že mu byly prodávajícím v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sděleny údaje dle předchozího odstavce je kupující povinen před samotným dokončením objednávky v objednávkovém formuláři potvrdit. Neučiní-li tak, nebude kupujícímu umožněno dokončit objednávku způsobem dle čl. II. odst. 8. těchto obchodních podmínek.

 2. Potvrzením dle předchozího odstavce kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 3. Kupující dokončí objednávku kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

 4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky vyrozumí kupujícího o obdržení objednávky a to e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři (dále jen „potvrzení objednávky“).

 III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Pokud to umožňují provozní podmínky prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři potvrzení o přijetí objednávky (dále jen „akceptace“).

 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

 3. V pochybnostech se má za to, že akceptace byla kupujícímu doručena třetím dnem po odeslání akceptace prodávajícím kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

 4. Spolu s akceptací prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři:

 • znění smlouvy v textové podobě

 • znění těchto obchodních podmínek

 • formulář pro odstoupení od smlouvy

 1. Smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě. Kupujícímu bude zpřístupněna na jeho žádost.

 2. V případě, že předmět koupě již není v nabídce, nebo se nevyrábí, je prodávající povinen namísto akceptace o této skutečnosti informovat kupujícího a dle možností mu nabídnout alternativní řešení. Pokud kupující nebude souhlasit s prodávajícím nabídnutou alternativou předmětu koupě, objednávka kupujícího dle čl. II. odst. 2 těchto obchodních podmínek se ruší.

 IV.

Kupní cena, způsob platby, náklady na dodání předmětu koupě

 1. Kupní cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, zejména DPH, jejímž je prodávající plátcem a to v aktuálně platné výši.

 2. Veškeré ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou smluvní ceny.

 3. Kupní cenu může kupující uhradit

 • v hotovosti v prostorách  prodávajícího na adrese: AQUAPUMPE, s.r.o., Nové Hvězdlice 31 , 683 41  při osobním převzetí předmětu koupě ( prodej čerpací techniky a náhradních dílů )

 • pouze hotovost - nemáme platebmí terminál

 • v hotovosti tzv. „na dobírku“ v místě určeném kupujícím v objednávce jako fakturační adresa kupujícího, případně dodací adresa kupujícího, pakliže se tato liší od adresy fakturační a to přepravci GLS, který bude kupujícímu předmět koupě doručovat.

 • Platba v hotovosti EET - podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (,,superúčtenku") , nemáme platební terminál

 • Zároveň je povinen zaevidovat poplatník tržbu u správce daně on-line: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník místě tržby v běžném režimu."
 1. Spolu kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním předmětu koupě. Není-li dále stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním předmětu koupě.

 2. Kupní cena je splatná při převzetí zboží přepravní službě, naproti vydání zboží a dokladu.Případná platba předem, převodním příkazem bude provedena kupujícím na účet prodávajícího až po obdržení potvrzujícího e-mailu o dostupnosti objednaného zboží .Detaily platby jako variabilní symbol a přesná částka k úhradě budou obsahem potvrzujícího e-mailu. Zboží bude odesláno ihned po připsání platby na účet prodávajícího.

 3. Expediční poplatky CZ zahrnují přepravné ( dopravné , v případě dobírky doběrečné) a balné. Cena od 199,- Kč s vč. DPH (do 13 kg, dle váhy zboží ).
 4. Částka přepravy u konkrétní objednávky může být  upřesněna telefonicky nebo e-mailem  prodejcem.
 5. Kupní cena, včetně nákladů na balení a dodání předmětu koupě je platná pouze pro dodání předmětu koupě na území ČR.

 6. Podmínky pro zaslání předmětu koupě mimo území ČR je nutné dohodnout individuálně platba převodním příkazem.

 V.

Dodání předmětu koupě

 1. Termín dodání předmětu koupě je závislý na druhu objednaného předmětu koupě a jeho odeslání kupujícímu se uskutečňuje v rozmezí 2-7  pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 2. O odeslání předmětu koupě, případně o tom, že předmět koupě je připraven k osobnímu vyzvednutí, bude prodávající kupujícího informovat e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

 3. V případě, že předmět koupě nebude možné ve shora uvedené lhůtě kupujícímu dodat, a dojde tak k prodloužení dodací lhůty, vyrozumí o této skutečnosti prodávající kupujícího a to bez zbytečného odkladu.

 4. Kupující má možnost v rámci vyplňování objednávkového formuláře zvolit si způsob dodání předmětu koupě a to následovně:

 • kupující si může předmět koupě osobně vyzvednout v provozovně prodávajícího na adrese: AQUAPUMPE, s.r.o.,  Nové Hvězdlice 31 , 683 41 a to po obdržení zprávy o tom, že zboží je připraveno k osobnímu vyzvednutí vždy ve všední den v době od  10:00 - 15:00 hod pokud není domluveno jinak.

 • kupující si může nechat zboží zaslat, prostřednictvím kurýrní služby GLS.Pokud je zásilka doručována společností GLS, zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky.

 1. Zvolil-li kupující dodání předmětu koupě do místa určeného v objednávce jako fakturační adresa kupujícího, případně dodací adresa kupujícího, pakliže se tato liší od adresy fakturační, je kupující povinen předmět koupě při dodání v uvedeném místě převzít.

 2. V případě, že je nutné z důvodů na straně kupujícího předmět koupě doručovat do jím uvedeného místa opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným doručením předmětu koupě, případně doručením jiným způsobem.

 3. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad v souvislosti s balením předmětu koupě je povinen toto přepravci oznámit a není povinen zásilku od přepravce převzít.

 4. Při dodání předmětu koupě předá prodávající kupujícímu fakturu, která bude obsahovat identifikaci kupujícího a prodávajícího a dále bude splňovat obecné náležitosti dle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

 5. Je-li předmět koupě odesílán kupujícímu jako poštovní zásilka nebo prostřednictvím kurýrní služby, bude faktura dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zabalena spolu s předmětem koupě.

 VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy a to bez udání důvodu do 14 dnů ode dne:

 • převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou

 • ode dne převzetí poslední dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka předmětu koupě

 • ode dne převzetí první dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou, je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka zboží

 • vrácené zboží je zasíláno na adresu : AQUAPUMPE, s.r.o. Nové Hvězdlice 31 683 42
 1. Právo na odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je třeba uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou dle předchozího odstavce a to písemně prohlášením o odstoupení od smlouvy, zaslaném poštou na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího.

 2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit rovněž prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy a to jeho vyplněním a zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Použití formuláře pro odstoupení od smlouvy je právem, nikoliv povinností kupujícího.

 3. Formulář, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Kromě toho bude formulář kupujícímu prodávajícím zaslán na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři při akceptaci dle čl. III. odst. 1 těchto obchodních podmínek.

 4. Lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno.

 5. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy povinen předmět koupě vrátit prodávajícímu a to jeho zasláním na adresu sídla prodávajícího, nebo předáním prodávajícímu v místě sídla prodávajícího. Lhůta dle předchozího odstavce se považuje za zachovanou, pokud bude před uplynutím 14 dnů předmět koupě prodávajícímu zaslán zpět.

 6. Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu, vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě, včetně nákladů na dopravu, obdržel. Tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Náklady na dopravu předmětu koupě kupujícímu prodávající vrátí ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu koupě, který prodávající nabízí.

 8. Náklady na vrácení předmětu koupě prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese kupující.

 9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty předmětu koupě v důsledku nakládání s předmětem koupě jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti.

 10. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li předmětem koupě zboží, které bylo podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu upraveno.

 11. Kromě případu uvedeného v čl. VI. odst. 2 těchto obchodních podmínek je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tak stanoví zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

 12. Adresa o doručení  zboží : odstoupené od smlouvy , oprava, reklamace atd. AQUAPUMPE, s.r.o.Nové Hvězdlice 31 , 683 41

 VII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že předmět koupě při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal:

 • má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se předmět koupě hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,

 • je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím předmětu koupě věděl, že předmět koupě má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu koupě v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí předmětu koupě.

 VIII.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů

   

 • dodací adresa kupujícího, pakliže se liší od adresy fakturační

 • jméno a příjmení , pakliže se liší od adresy fakturační
 •  e-mailová adresa kupujícího

 • telefonní číslo kupujícího a to pro účely a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu
 • Kupující je právněn zasílání obchodních sdělení odmítnout

  IX.

Záruka a reklamace

1. Na veškeré nabízené zboží je poskytována standardní záruční doba, činí 24 měsíců ( pokud není uvedeno jinak).

2. Pro případnou reklamaci zboží, zakoupeného na e-shopu www. aquapumpe.cz, může spotřebitel uplatnit na telefoním čísle uvedené v kontaktech e-shopu.

Reklamované zboží zákazník zašle na své náklady prodávajícímu k posouzení na adresu: AQUAPUMPE, s.r.o..Bezručova 90/22, 602 00BRNO. Reklamace bude vyříze  do     30ti dnů.

3. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má spotřebitel právo na jeho bezpatnou opravu nebo výměnu.

Záruka se nevtahuje na :

- vady vzniklé nesprávným použitím výrobků

- vady vzniklé nesprávným skladováním

- vady vzniklé poškozením výrobku zákazníkem

Postup při reklamaci zboží: Spotřebitel dám libovolným způsobem ( telefonicky, e-mailem, písemně atd.) inforaci prodejci.

1.Zašle přepravní službou, nebo osobně dopraví reklamované zboží do obchodní kanceláře AQUAPUMPE s.r.o. Nové Hvězdlice 31 683 42

2. Reklamované mu  zboží  musí být opatřeno, včetně potvrzeného záručního listu, příslušenství, návodu, adresou  pro zaslání se všemi prodejními doklady apod.Pokud se

zasílá zboží běžnou přepravní službou.Balíky na dobírku nebudou přijaty.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy.

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01. 2014.

 2. AQUAPUMPE,s.r.o. upozorňuje, že informace na e-schopu mohou obsahovat věcné a nepřesné technické nepřesnosti. které mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací  z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, jestliže tyto informace nebyly na přání zákazníka následně písemně potvrzuje.

Vytvořeno pro společnost  AQUAPUMPE, s.r.o., prodej čerpací a teplovodní techniku, náhradní díly

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE:

Společnost  AQUAPUMPE, s.r.o., IČO: 292 70 898

se sídlem Příkop 843/4, 602 00 BRNO, zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 69642

email pro kominikaci: aquapumpe@seznam.cz ( dále jen ,,Společnost")

Společnost tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl.13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 90/46/ES (DÁLE JEN ,,obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji Subjektu údajů, jak jsou vymezeny v odkazovené právní úpravě.Sídlo společnosti není prodejna .

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost jako správce osobních údajů (dále jen ,,správce") v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracování a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. a, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů včetně citlivých údajů k těmto účelům:

* realizace smluvního vztahu se subjektem údajů

* vedení vnitřní evidence zákazníků

* zasílání informací a obchodních sdělení ( pouze se souhlasem subjektu údajů)

2. Společnost získává osobní údaje od:

* subjektu údajů

* veřejných evidencí

* třetích osob

3. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zcela dobrovolné. Sdělení osobních údajů, případně souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, je základním předpokladem pro jednání o možnosti uzavření smlouvy, pro uzavření nebo změnu smlouvy, resp.pro poskytnutí sjednávaného předmětu plnění, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů.Osobní údaje bodou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a dále v určeném rozsahu po dobu vyplývající ze souhlasu uděleného subjektem údajů.Osobní údaje subjektů údajů včetně citlivých údajů jsou zpracovávany v rozsahu:

1. IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE: titul, jméno, příjmení, adresní údaje - adresa trvalého příp.přechodného pobytu, doručovací či jiná kontatní adresa, telefoní číslo, emailová adresa

2. DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE: (dle domluvy sa spotřebitelem) je bankovní spojení a číslo účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétního smluvního vztahu

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních  údajů a citlivých údajů.Subjekt má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se to týkají.S příhlédnutím k účelům  zpracování má subjekt údajůprávo na doplnění neúplých osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením  obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice pro ochranu osobních údajů.

 

 


MzA4NTgwMm